Myšlienka týždňa: "Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého sme dostali" (Rim 5, 5)

Nájdite si čas na adventnú rodinnú modlitbu!

Tieto praktické, realistické návrhy vám ukážu, ako na to.
Patricia Mitchellová

„Rodina“ a „modlitba“ patria spolu. Ako nás učí Druhý vatikánsky koncil, naše rodiny sú „domáca cirkev“.
Kde by sa našlo lepšie miesto, kde sa môžu deti učiť o kráse modlitby a jej plodoch, ak nie v rodinnom kruhu života a lásky? Rodinná modlitba sa však môže vytratiť v uponáhľaných rodinách, ktoré sa až po okraj venujú práci a iným činnostiam.
Ak vaša rodina ešte nezaviedla tradíciu spoločnej modlitby, Advent je dokonalý čas, aby sme s tým začali. Ponúka bohatstvo tradícií, napríklad adventný veniec, adventný kalendár a jasličky. To všetko môžeme použiť ako ústredné body na modlitbu. V šialenstve tohto nakupovacieho obdobia rodinná modlitba počas Adventu upriami našu pozornosť i pozornosť našich detí na dôvod Vianoc. A keď zavedieme rodinnú modlitbu teraz, ľahšie v nej budeme pokračovať aj v iných liturgických obdobiach roka.
Keď ste sa už usilovali spoločne modliť ako rodina, ale nefungovalo to, skúste to znovu. Existuje veľa prekážok – nedostatok času, únava a odpor detí i dospievajúcich. Keď však rodiny budú vytrvalé a tvorivé, môžu si nájsť každý týždeň pár minút na to, aby sa spoločne stretli v Ježišovom mene.

Prečo sa modliť spolu?
„Rodičia sú… prví ohlasovatelia evanjelia pre svoje deti,“ napísal pápež Ján Pavol II. v roku 1981 v exhortácii O úlohách kresťanskej rodiny v dnešnom svete (Familiaris consortio). Keď sa rodičia modlia s deťmi, čítajú s nimi Božie slovo a oboznamujú ich so sviatosťami a Cirkvou, napísal Svätý Otec, stávajú sa „v plnom zmysle rodičmi, ktorí plodia nielen telesný život, ale aj ten, ktorý obnovou skrze Ducha pramení z Kristovho kríža a zmŕtvychvstania“ (39).
Keď sa modlíme s deťmi, oboznamujeme ich s jazykom viery, takže sa pre nich stáva prirodzeným pri rozhovore s Bohom. Skrze náš príklad a pod naším vedením sa deti učia chváliť Boha, ďakovať mu, prosiť o odpustenie, prosiť za iných a žiadať o svoje potreby.
Pravidelná rodinná modlitba tiež našim deťom ukazuje, že byť kresťanom znamená, že Boh vládne v našej rodine – nielen v nedeľu, ale každý deň roka. Byť kresťanom znamená žiť v blízkom spoločenstve s Pánom a medzi sebou navzájom. Pápež Ján Pavol II. vo Familiaris consortio napísal: „Rodina má za úlohu stále viac stávať sa tým, čím je, čiže spoločenstvom života a lásky“ (17). Túto úlohu môžeme plniť napríklad rodinnou modlitbou. Žiť ako spoločenstvo života a lásky si vyžaduje milosrdenstvo a súcit. Spoločná modlitba môže vytvoriť pokoj a harmóniu, keď sa my a naše deti učíme odpustiť a prosiť o odpustenie – a každá rodina potrebuje Božiu milosť, aby si odpustili jeden druhému.
Väčšinou však katolíckych rodičov netreba presviedčať o plodoch rodinnej modlitby. Ťažšie je spoločne sa modliť! Tieto návrhy vám môžu pomôcť.

Nájsť si čas
Slávny verš z Knihy Kazateľ hovorí: „Všetko má svoj čas a každá činnosť pod nebom má svoju chvíľu“ (3, 1). V rytme dňa sú rána, večery a čas na jedlo prirodzenou chvíľou, keď sa môžeme zastaviť a spoločne sa modliť.
Prirodzená príležitosť na rodinnú modlitbu je krátko pred večerou. Okrem toho, že sa spoločne pomodlíme pred jedlom, tento čas môže byť príležitosťou aj na to, aby sme sa modlili za priateľov a členov rodiny, ktorí sú chorí alebo trpia. Môžeme poďakovať Bohu za požehnania, ktoré sme dostali počas dňa. „Netrvá to dlho,“ hovorí jedna matka, ktorá to vyskúšala, „ale niekedy náš krátky modlitbový čas podnieti rozhovor a diskusiu, ktorá trvá počas celej večere.“
Mnohé rodiny sa modlia s deťmi pred spaním ? individuálne alebo spoločne. Na začiatku zapália sviečku alebo zaspievajú pieseň a potom sa spontánne modlia, vzdávajú vďaky a prosia jeden za druhého, za rodinu a priateľov. Na záver sa môžu pomodliť Otčenáš, Zdravas‘ Mária a Sláva Otcu. V jednej rodine mamka i otecko urobia svätenou vodou znak kríža na čele každého dieťaťa predtým, ako ich pošlú do postele s objatím a bozkami.
Keď to dovoľujú pracovné a školské povinnosti, rodičia sa môžu modliť aj ráno. Jedna rodina so staršími deťmi používa ranné chvály z Liturgie hodín, ktoré svojimi antifónami a responzóriami povzbudzujú, aby sa zapojil každý vrátane zdráhavých dospievajúcich. Môžu sa použiť aj vešpery z Liturgie hodín.

Nájsť formu
Keď ste si už našli vhodný čas na modlitbu, musíte experimentovať s formou. Či už sa modlíte spontánne, používate Písmo, formálne modlitby alebo ich kombináciu, modlite sa tak, aby tomu deti rozumeli.
Pri mladších deťoch je náročné udržať ich pozornosť a relatívne dobré správanie. U škôlkarov to môže znamenať, že si zaspievate pieseň chvál a budete pri tom tlieskať alebo sa poďakujete Bohu za jednu konkrétnu vec.
To, čo funguje v jednom veku, však nemusí fungovať v inom veku, takže buďte pružní. Keď deti rastú, rodičia môžu „prejsť“ od modlitieb pred spaním k tomu, čo sa viac podobá na večernú pobožnosť.
Ak deti a dospievajúci kladú odpor, požiadajte ich, aby sa zapojili do modlitby tak, že si vyberú svoju pieseň alebo modlitbu. Ak sa však deti rozhodnú nezapojiť sa do modlitby, nenúťte ich ani netrvajte na tom, aby „podali výkon“.
Často je prvý pozitívny krok v tom, že deti sú prítomné pri modlitbe. Môže ich to ovplyvniť viac, než si myslíte. Jedna žena mi povedala, že keď bola dievčaťom, jej matka i tety sa stretávali na spoločnej modlitbe ruženca. Priviedli svoje deti, ktoré sa hrali v miestnosti, pričom sa ich matky spoločne modlili. Deti nikdy nenútili zapojiť sa do modlitby, ale táto žena si na tie dni spomína s radosťou. Vyrastala s pocitom pokoja, bezpečia a Božej prítomnosti.
Čas, ktorý venujete modlitbe, nemusí byť dlhý. 15 minút pre nich stačí, hovorí otec troch chlapcov vo veku 14, 12 a 10 rokov.
Aby sa chlapci nenudili, hovorí, „striedame to“. Niekedy si pustia pieseň chvál z CD, prečítajú si kapitolu z Biblie a rozprávajú sa o nej: čo znamená a ako ju môžu aplikovať vo svojej rodine. Alebo sa pomodlia jedno alebo dve tajomstvá ruženca, alebo použijú biblický ruženec. Na záver prosia za priateľov a členov rodiny. Aby ich nič nevyrušovalo, najmladšie dieťa, ktoré má dva roky, sleduje video v inej miestnosti a pomodlí sa s rodičmi pred spaním.

Modlitba za jazdy
Hoci nemôžete nájsť konkrétny čas na modlitbu, nevzdávajte sa! Aj tak si môžete nájsť čas, keď sa budete modliť ako rodina. Modlite sa v aute počas výletu alebo na služobnej ceste. Modlite sa s dieťaťom, keď je choré alebo má problémy. Jeden deň v týždni choďte spolu na svätú omšu. Ak sa vám nepodarí, aby išla do kostola celá rodina, alebo ak nechce ísť vaša manželka/váš manžel, Boh požehná vaše modlitby aj vtedy, ak je prítomné jedno alebo dve deti. „Kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi“ (Mt 18, 20).
A predovšetkým sa vyhýbajte pocitom nedostatočnosti. Váš modlitbový život nemusí byť taký dôsledný a živý, ako by ste chceli, ale môžete viesť svoju rodinu k modlitbe. A keď urobíte tento krok viery a budete sa modliť so svojou rodinou, posilní ju to. Keď sa naučíte cítiť sa lepšie pri spontánnej modlitbe, naučia sa to aj vaše deti. Naučte ich niektoré vzácne modlitby Cirkvi. A pamätajte, že každý krok, ktorý urobíte – akokoľvek malý – vedie vašu rodinu bližšie k Ježišovi. Šťastný advent!

ZDROJ: www.smn.sk