Myšlienka týždňa: "Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého sme dostali" (Rim 5, 5)

Advent

Prvou adventnou nedeľou začína obdobie adventu. Advent – príchod Krista, ktorý túžobne očakávame. V prvom rade sa pripravujeme na slávenie Vianoc, tajomstvo vtelenia. Chválime Boha, ktorý tak miloval svet, že nám poslal svojho Syna. Vianočné sviatky a príprava na ne majú svoj hlbší zmysel v príprave našich sŕdc na Božiu milosť vo sviatostiach. Advent nám pripomína, že Kristus príde. A život veriacich je neustálym a bdelým očakávaním tohto príchodu. Nejde iba o to, aby sme pripomenuli historickú udalosť, ktorá sa stala pred 2000 rokmi v malej judejskej dedinke. Oveľa potrebnejšie je pochopiť, že celý náš život musí byť adventom, bdelým očakávaním nového konečného príchodu Krista.

Prvou adventnou nedeľou sa pre kresťanov začína obdobie adventu, prípravy na slávenie narodenie Ježiša. Slovo advent pochádza z latinského “adventus“ a znamená “príchod“. Symbolom adventného obdobia, ktoré trvá štyri týždne, je adventný veniec so štyrmi sviecami – tie sa postupne zapaľujú počas štyroch adventných nedieľ. Prvú zo štyroch adventných sviečok na tradičnom adventnom venci treba zapáliť na prvú adventnú nedeľu. Postupne do Vianoc sa zapaľuje jedna sviečka za druhou. Najčastejšie sú sviečky tmavomodré alebo fialové, symbolizujúce liturgické farby adventných nedieľ. Prvá adventná nedeľa je súčasne v Katolíckej cirkvi začiatkom nového liturgického roka a už tradične aj dňom celocirkevnej zbierky na charitu. Štvortýždňové obdobie adventu je pre veriacich najmä časom duchovnej prípravy a pokánia pred slávením Vianoc, radostnej spomienky na Narodenie Pána. V tomto období sa veriaci v katolíckych, evanjelických a ďalších kresťanských chrámoch schádzajú k modlitbám a zamysleniam, konajú sa v nich aj mnohé adventné koncerty. Chrámové rúcho v advente je fialové. 


Adventná predvianočná príprava sa spomína v Ríme už za pápeža Leva I. Veľkého (440-461). Iný záznam o advente pochádza z Francúzska, kde koncil v meste Macon v roku 582 nariadil, aby sa príprava na slávenie vianočných sviatkov začala od prvej nedele po sviatku sv. Martina. Adventné obdobie v tejto forme zahrnovalo šesť nedieľ a malo pôstno-kajúcny charakter. Pápež Gregor I. Veľký (590-604) skrátil adventné obdobie na štyri nedele (symbolizujúce 4 000 rokov čakania na Mesiáša od vyhnania prvých rodičov z raja) a je pôvodcom adventných kázní v Bazilike Santa Maria Maggiore. Svoju definitívnu formu nadobudol advent v 8. – 9. storočí. V roku 1362 Urban V. (1362-1370), ktorý aj po svojom zvolení za pápeža žil ako benediktínsky mních, zaviedol pre advent pôstne pravidlá.

Obsah adventnej doby výstižne vyjadrujú staré adventné piesne “roráty“ zostavené podľa biblických textov, prevažne prorockých. Roráty sa začínali pred svitaním a pripomínali, že pred narodením Krista ľudstvo “kráčalo v tmách“ (Iz 9,2). Názov roráty pochádza z najznámejšej latinskej adventnej piesne pochádzajúcej zo 16. storočia z Francúzska: “Rorate coeli de super …“ (“Rosu dajte nebesia zhora …“).

Význam adventu 
Adventná doba nie je našťastie len časom nákupnej horúčky. Má predovšetkým svoj duchovný obsah. Vyzýva nás k stretnutiu s Kristom v našom každodennom živote a pripravuje nás na jeho slávny druhý príchod.

História adventného venca 
Veniec je od nepamäti symbolom víťazstva a kráľovskej dôstojnosti. Aj Biblia hovorí o venci ako o prejave úcty, radosti a víťazstva. Adventný veniec vzdáva hold tomu, ktorý je očakávaný, a ktorý zároveň prichádza ako víťaz, ako kráľ a osloboditeľ. Rozlievajúce sa svetlo z horiacich sviec vyjadruje prichádzajúceho Krista, ktorý rozptyľuje temnotu a strach, pretože on je “Svetlo sveta“ (Jn, 8,12).

Zdroj: Archív TK KBS 

večerná modlitba v rodine Pri adventnom venci

Adventný veniec je znakom nádeje. Každý týždeň sa zapáli ďalšia svieca. Vianoce sa blížia. Aj my sa môžeme približovať k Bohu, ktorý prejavil svoju lásku k nám tým, že nám poslal svojho Syna. Po zapálení príslušného počtu sviec – podľa toho, ktorý adventný týždeň prežívame – začne modlitba, ktorú vedie otec alebo iný člen rodiny.

Otec: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Všetci: Amen.

MODLITBA

Prežívame adventné obdobie prípravy na príchod Pána Ježiša, ktorý priniesol nádej a nový život svetu. Narodil sa, aby priniesol dobro, lásku a pokoj aj do našej rodiny. Modlime sa slovami, ktoré si nás naučil náš Pán Ježiš Kristus.

Otče náš….

Mária, pomôž nám, aby sme sa stretávali s tvojím Synom v modlitbe i v ľuďoch, s ktorými sa stretávame. Naša dobrotivá Matka, vypros požehnanie a vzájomnú lásku pre všetkých prítomných. Pomáhaj nám vo všetkých životných situáciách. Spomeň si na nás v hodinu našej smrti. Chceme Ťa pozdraviť tak, ako Ťa pozdravil anjel:

Anjel Pána…

Prvý adventný týždeň

Evanjelium:

Bdejte a buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej neviete.

( celé evanjelium: Mt 24, 37-44 )

Druhý adventný týždeň

Evanjelium:

„Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo.“ To o ňom povedal prorok Izaiáš: „Hlas volajúceho na púšti: Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky!“

( celé evanjelium: Mt 3, 1-12 )

Tretí adventný týždeň

Evanjelium:

Ján bol v žalári. Keď počul o Kristových skutkoch, poslal k nemu svojich učeníkov opýtať sa: „Ty si ten, ktorý má prísť, alebo máme čakať iného?“

( celé evanjelium: Mt 11, 2-11 )

Štvrtý adventný týždeň

Evanjelium:

„Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo je z Ducha Svätého. Porodí syna a dáš mu meno Ježiš; lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechov.“

( celé evanjelium: Mt 1, 18-24 )

PROSBY (môže sa zapojiť každý člen rodiny)

Očakávame príchod Pána Ježiša. Prišiel na svet ohlasovať radostnú zvesť chudobným a uzdravovať skrúšených srdcom, tých, ktorí vedia, že potrebujú jeho lásku a milosrdenstvo.. Prosme ho, aby aj dnes ľudia vedeli, že Ježiš ich miluje a obdarúva ich svojou láskou.

1. Prosíme ťa za Svätého Otca, za našich biskupov a kňazov, daj im veľa svetla a síl v ich službe, prosme Pána.

Všetci: Prosíme ťa, vyslyš nás!

2. Daruj nášmu farskému spoločenstvu požehnaný Advent a urob nás bohatými na lásku k tebe a k blížnym, prosme Pána.

3. Za nás všetkých, ktorí sa počas adventu stretáme na spoločnej modlitbe, prosme Pána.

4. Aby veriaci našej farnosti pochopili, že k plnej účasti na svätej omši patrí aj účasť na svätom prijímaní, prosme Pána.

5. Aby naši zosnulí bratia a sestry mohli zaujať svoje miesto v nebeskom kráľovstve, prosme Pána.

Modlitba:

Neprosíme o zázrak, Pane, ale o silu pre všedný život. Nauč nás umeniu malých krokov. Ochráň nás pred naivnou vierou, že v živote musí ísť všetko hladko.

Daruj nám poznanie, že ťažkosti, porážky, neúspechy a sklamania sú prirodzenou súčasťou života a že vďaka nim rastieme a dozrievame.

Chlieb každodenný daj nám pre telo i dušu, ako prejav Tvojej lásky; daj nám priateľstvo a aspoň náznak, že sme užitočný.

To najdôležitejšie si človek nehovorí sám sebe, to najdôležitejšie mu býva povedané.

Ty vieš, ako veľmi potrebujeme priateľstvo. Daj, aby sme v našej rodine žili v pokoji a láske, aby sme sa mali vzájomne radi.

Daj nám k tomu silu. Vnukni nám pravú chvíľu a pravé miesto, kde môžem zanechať dobro, slovami či bez slov.

Pane, nauč nás umeniu malých krokov…
ZDROJ: nedozery-brezany.fara.sk