Myšlienka týždňa: "Podporujme rodinu! Chráňme ju pred tým, čo narúša jej krásu. Pristupujme k tomuto tajomstvu lásky s rozvahou a nehou. A zaviažme sa chrániť jej vzácne a jemné putá, ktoré nám umožňujú žiť dobre a robiť ľudstvo bratskejším.“(Pápež František)

Redakcia

Vydáva: Rímskokatolícky farský úrad v Partizánskom

Šéfredaktor: Klaudia Zábojníková

Redaktori:

A. Bezáková

M. Turek

B. Laurinec

R. Račáková

P. Andacký

Grafické spracovanie: R. Dobrotka

Jazyková úprava: J. Znášiková

Cirkevný cenzor: Mons. ThLic. Vladimír Farkaš

Tlač: ExpresPrint s.r.o., Partizánske. Tlač registrovaná okresným úradom v Partizánskom č. 2002/00153. Cirkevné schválenie: Biskupský úrad č. 50/99.

Redakčná rada ďakuje všetkým, ktorí sa podieľajú na vydávaní časopisu. Príspevky do časopisu môžete dať do schránky, priniesť osobne na farský úrad do 14. dňa v mesiaci alebo poslať na e-mail: putnikbm@zoznam.sk. Redakcia si vyhradzuje právo výberu článkov. Nevyžiadané príspevky nevraciame.