Myšlienka týždňa: "Zachovajme si pohľad na toho, ktorý nás bude vždy hľadať, očakávať, vždy nám bude odpúšťať; on, tak milosrdný, sa nezľakne žiadnej našej biedy.“ (Pápež František)

Sobáš

Manželskú zmluvu medzi pokrstenými, ktorou muž a žena utvárajú medzi sebou celoživotné spoločenstvo, zamerané svojou povahou na dobro manželov a na plodenie a výchovu detí, povýšil Kristus Pán na dôstojnosť sviatosti. (KKC 1662)

O vašom úmysle uzavrieť sviatosť manželstva nás príďte informovať čím skôr, najlepšie začiatkom roka, v ktorom chcete manželstvo uzavrieť, najmenej však 3 mesiace pred plánovaným dátumom sobáša. V mnohých prípadoch je totiž potrebné vybaviť viac písomných náležitostí, čo si môže vyžadovať dlhší čas.

Ako postupovať?

  1. Nahlásiť termín a čas sobáša. V prípade, že neskôr zmeníte termín, miesto, alebo čas sobáša, resp. stornujete sobáš, hneď nahláste túto zmenu farskému úradu.
  2. Navštívite príslušný matričný úrad a vypíšete formulár „Žiadosť o uzavretie manželstva“ (k tomu sú potrebné vaše OP a rodné listy).
  3. V dohodnutom čase, so značným predstihom (najmenej 2 mesiace pred sobášom), príďte obaja snúbenci spísať cirkevnú zápisnicu.

K spísaniu cirkevnej zápisnice budete potrebovať tieto doklady:

  • Svedectvá o krste obidvoch snúbencov (Vyžiadajte si ich na farskom úrade miesta, kde ste boli pokrstení.) Svedectvá o krste nesmú byť staršie ako ½ roka. V prípade, že je jeden zo snúbencov evanjelik, stačí dokument dosvedčujúci krst.
  • V prípade, ak dlhodobo ani jeden z vás nežije v našej farnosti/nie je našim farníkom, doniesť licenciu k sobášu, ktorú vám vydá farský úrad v mieste vášho bydliska (stačí licencia od jedného zo snúbencov; v prípade miešaného manželstva si licenciu žiada na svojom farskom úrade katolícka stránka).
  • Údaje o vašich svedkoch (presná adresa a čísla OP, svedok musí byť starší ako 18 rokov).
  • Ak ste mali už predtým cirkevný sobáš, doložiť doklad o neplatnosti predošlého manželstva a kópiu rozsudku o rozvode civilného manželstva.
  • Ak ste mali civilný sobáš, doložiť sobášny list.
  • Ak ste vdovec (vdova), doložiť svedectvo o smrti predošlého manžela (manželky).

Tento postup pred uzavretím sviatosti manželstva sa týka iba snúbencov, ktorí, žijú na území Slovenskej republiky. Ak žijete v zahraničí a chcete uzavrieť manželstvo v Partizánskom, o potrebnom postupe sa u nás informujte osobne, mailom, alebo telefonicky.