Myšlienka týždňa: " Ruženec je strom života, čo kriesi mŕtvych, uzdravuje chorých a udržuje pri sile zdravých." (Mikuláš IV.)

Slovo na úvod…

 Úvodník z farského časopisu Pútnik Božieho milosrdenstva č. 08/2019
(vychádza v nedeľu 06.10.2019)

Ružencová Panna Mária

Mesiac október je od konca 19. storočia pápežom Levom XIII. zasvätený Panne Márii ako Kráľovnej svätého ruženca. Aj októbrová spomienka Ružencovej Panny Márie súvisí s touto rozjímavou modlitbou, ktorej korene sú oveľa staršie.

Celá modlitba sv. ruženca sa však skladá hlavne z modlitieb „Zdravas Mária“ a jej stredom je meno Ježiš. Tvorí tzv. desiatky jednotlivých tajomstiev zo života, smrti, vzkriesenia Krista a prvotnej Cirkvi za spoluúčasti Panny Márie. Účelom tejto modlitby je prísť bližšie k Ježišovi prostredníctvom Panny Márie, od anjelovho zvestovania o narodení Krista k menu Ježiš. Následne je prídavok Cirkvi (prosba k Panne Márii o účinnú pomoc v našich potrebách, ale aj v hodine našej smrti), ktorý bol pridaný za pápeža Pia V. v druhej polovici 16. storočia. Spomienka Ružencovej Panny Márie bola zavedená na pamäť víťazstva nad moslimskými Turkami v námornej bitke 7. októbra 1571 pri Lepante. Výsledok vojny pripisovali práve vytrvalej modlitbe ruženca. Modlitba ruženca je kvetom stredovekého mohutného rozvoja mariánskej úcty.

Panna Mária bola pod krížom daná za matku všetkých ľudí. Ona je vlastne prvou kresťankou, ktorá tiež súcitila s utrpením svojho Syna a sama nesmierne trpela. Pozná teda ľudskú bolesť, a preto je tiež milosrdnou orodovnicou u svojho Syna za nás a naše žiadosti. Je nám vzorom všetkých cností. Je novou „Evou“, ktorá vracia späť do situácie pozemského raja. Prvá Eva zhrešila a následne zviedla Adama, Mária bola uchránená od hriechu, aby potom počala a porodila Spasiteľa sveta, nového „Adama“. Modlitba ruženca spĺňa všetky úlohy modlitby: ďakovnú, oslavnú, ale predovšetkým prosebnú. Ľudia sa obracajú k Panne Márii, aby sa prihovorila za šťastlivé vyriešenie naliehavých ťažkostí a za odvrátenie nebezpečenstva, ktoré presahuje ľudské sily.

Obracajme sa na našu Matku, Pannu Máriu Ružencovú, s veľkou dôverou v našich žiadostiach, modlime sa pravidelne sv. ruženec a pokiaľ je to možné spoločne. Budeme tak predchádzať zlu, ktoré na nás môže doliehať v osobnom živote, ale i v spoločnosti.

Martin Mihál, kaplán

Aktuálne číslo časopisu ->