Myšlienka týždňa: "Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého sme dostali" (Rim 5, 5)

Sviečka za nenarodené deti 2018

sviecka

Už 17. ročník tejto celoslovenskej kampane organizuje Fórum života s podporou a požehnaním otcov biskupov s cieľom pripomenúť si osud nenarodených detí, ktoré zomreli pri spontánnom alebo umelom potrate a stimulovať verejnú mienku v prospech ochrany života od počatia. Duchovnu stránku kampane predstavuje spomienka na zomrelé nenarodené deti najmä v čase okolo 2. novembra, v deň Spomienky na všetkých verných zosnulých, modlitba za ich rodiny i za zmenu zmýšľania všetkých, ktorí ľudský život nepovažujú za hodny ochrany od počatia.

Praktická stránka projektu predstavuje predaj symbolických sklenených a plastových sviečok s logom kampane Sviečka za nenarodené deti vo farnostiach, spoločenstvách a školách najmä počas mesiaca október v rámci verejnej zbierky schválenej Ministerstvom vnútra SR. Výťažok z tejto zbierky bude použitý na projekty konkrétnej pomoci tehotným ženám a matkám s deťmi v núdzi, vzdelávanie a pro-life profesionalizáciu v sociálnej, legislatívnej, psychologickej a ďalších oblastiach, aby sme ľudský život, jeho dôstojnosť a práva dokázali chrániť nielen s odhodlaním a oduševnením, ale aj faktami a argumentmi, a aby sme tak prispeli k premene atmosféry v našej občianskej spoločnosti od ľahostajnosti k rešpektu voči prirodzeným hodnotám, v prospech života a rodiny.

Viac na: www.sviecka.forumzivota.sk